fbpx

חוות דעת ממונה מטעם בית המשפט

מלי קדוש – מוסמכת האגודה לגרפולוגיה מדעית ישראל וחברה בארגון בודקי זיופים בארה”ב NADE=National Association of Document Examiners

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה הינה תצהיר של המומחה שמונה, בו הוא מציג הן את שאלת המחלוקת הן את המסמכים שנמסרו להשוואה הן את תהליך הבדיקה והן את הממצאים שלו שהובילו אותו למסקנה. שופטים חלקם ממנים לצורך הבדיקה גרפולוג משפטי חלקם ממנים מומחים לזיהוי כתב יד. היות ואני מוסמכת בשני התחומים אני עונה להעדפה של מגוון שופטים במינוי מומחה מטעמם.
לרוב מומלץ לצדדים לאפשר לעצמם לאחר בדיקת המומחה והגשת חוות דעתו, הן הפנייה של שאלות הבהרה למומחה ממונה מטעם ביהמ”ש הן אפשרות לחקור אותו על חוות דעתו.
חשוב מאד שחוות-דעת של הגרפולוג המומחה לא תהיה סתמית, לקונית ונסתרת, אלא שקופה עם פירוט התהליך שמוביל למסקנה.
על כך אומר כב’ השופט מ”מ הנשיא השופט לנדוי בע”א 46/77 היינץ בוכוולד נ’ בנק ברקליס דיסקונט בע”מ,פד”י ל”ג (1) 715:
“כדי שחוות דעת גרפולוגית תוכל לשמש יסוד לפסק דין, צריך התהליך שבו הגיע המומחה למסקנתו להיות גלוי לפני השופט, כי הרי הגרפולוגיה אינו מדע סתרים שצרופותיה אינן ניתנות להסבר, אף לשופט שלא התמחה במקצוע זה, ואין להפוך את חוות הדעת הגרפולוגית מעין אוראקל של דלפי”…

מינוי מומחה מטעם בית המשפט

השופט המנהל את הדיון רשאי לבחור גרפולוג משפטי או מומחה לזיהוי כתב יד כדי שזה יענה על שאלות ביהמ”ש ויגיש חוות דעת ממונה מטעם בימה”ש חוות הדעת שבה אין טענה שהגרפולוג המשפטי נוטה בחוות הדעת לבעל הדין ששכר את שירותיו. לרוב במינוי חוות דעת מומחה מטעם בימה”ש מנחה השופט את הצדדים לשאת בעלות שכר הטרחה בחלקים שווים עד לפסיקתו בעניין הוצאות ניהול המשפט.
ישנם מקרים בהם הצדדים יכולים לפנות למומחה ביהמ”ש ולהפנות אליו שאלות לאחר שגיבש את מסקנותיו בחוות הדעת. שאלות אלה יכולות להיות שאלות הבהרה, שאלות של בדיקת תהליך הבדיקה וכך הלאה. בנוסף עומד לרשות הצדדים הזכות לזמן את מומחה ביהמ”ש ולחקור אותו על חוות דעתו וזאת בתנאי שקבעו זאת במעמד מינוי המומחה.
לרוב נוטים השופטים לקבל את עמדת המומחה שמונה מטעמם מתוך הנחה שהוא מומחה ניטראלי ולא מוטה מטעם אחד הצדדים. עדין בהחלט עומדת לזכות השופט ולזכות הצדדים האפשרות לערער או לבקש לא להתייחס לחוות דעת ממונה מטעם ביהמ”ש, אם הם מצליחים להוכיח שהמומחה מטעם ביהמ”ש התרשל בתפקידו, ביצע טעויות מהותיות, במקביל אליו הוגשו חוות דעת מפורטות ומנומקות ששכנעו את השופט ושהולכות עם יתר הממצאים שהובאו בפני השופט.

פסיקת בית המשפט

כב’ השופטת רחל ערקובי מציינת “אין זו הלכה כי יש לקבל חוות-דעתו של מומחה מטעם ביהמ”ש כעובדה גמורה. נאמר כי תפקידו של המומחה לסייע לביהמ”ש וכי אם סוטה ביהמ”ש מהאמור בחוות הדעת שניתנה ע”י מומחה מטעמו, ישנו צורך בנימוקים “כבדי משקל”.
כאשר ביהמ”ש בודק האם נימוקים “כבדי משקל” אלה התממשו, עליו לבדוק לא רק את עדותם של הצדדים ותצהיריהם, אלא גם את עדותו וחקירתו של המומחה שמונה”.
ת”א 25678/03 מגדל חב’ לביטוח נ’ סבן יואב 05 (11) 130
לשופט עומדת האפשרות למנות גרפולוג משפטי או מומחה לזיהוי כתב יד, יש שופטים המעדיפים גרפולוגים משפטיים כמומחים מטעמם יש שופטים המעדיפים מומחים לזיהוי כתב יד.

אופי הבדיקה שעורך הגרפולוג

גרפולוג משפטי מבסס את הבדיקה שלו על הידע בנושא של טכניקת הכתיבה, איך נכתב קו, מה סוג הקו, מהי התנועה, מהם האפיונים האינדיבידואלים של הכותב, מומחה לבדיקת כתב יד עוסק גם הוא בתהליך של הכתיבה, בנוסף הוא עוסק בנושאים טכניים של סוג הנייר סוג הדיו, גיל המסמך כד’.

טופס יצירת קשר

    Call Now Button