fbpx

עדות בבית משפט

מלי קדוש – מוסמכת האגודה לגרפולוגיה מדעית ישראל וחברה בארגון בודקי זיופים בארה”ב NADE=National Association of Document Examiners

עדות מומחה בגרפולוגיה

המומחה בגרפולוגיה משפטית מגיש את חוות דעתו כתצהיר לביהמ”ש תוך כדי כך שהוא מצהיר בכתב בחוות הדעת “אני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בביהמ”ש”.
לאחר הגשת חוות הדעת עומדת לצד הנגדי הזכות לזמן את המומחה ולחקור אותו חקירה נגדית בניסיון לערער על קביעתו בחוות הדעת ועל אמינותו. המומחה לרוב נשאל על השכלתו, הסמכתו ניסיונו, תהליך הבדיקה שלו וממצאיו.
בהסמכתי אני גם גרפולוגית משפטית גם מומחית לזיהוי כתב יד, צברתי שנים רבות של ניסיון במתן חוות דעת ועדות בביהמ”ש. רוב הגרפולוגים הפעילים בתחום של גרפולוגיה משפטית בישראל אינם מומחים לזיהוי כתב יד, הכשרה והסמכה שרכשתי בארה”ב במקצוע של בודקת מסמכים =Document Examiner

ציטוטים מפסקי דין

 1. בנק הפועלים נגד רומטק מימון כב’ השופט אבי זמיר – מחוזי תל אביב
  לבסוף הסיקה בחוות דעתה קדוש כי “אדם שאינו מומחה לכתב יד ושהוא לא בוחן את החתימה בעזרת מכשור אופטי בצורה דקדקנית, בסבירות גבוהה שלא היה מצליח לזהות שמדובר בניסיון לזיוף החתימה (עמ’ 16 בחוות דעת קדוש )
 2. א.א.י. שרותי ניהול ושיווק נ’ ציון ואח’ – כב’ השופט אילן רונן – שלום תל אביב
  לפי חוו”ד מלי קדוש, החתימות שבמחלוקת בגב השיק, הינן חתימות אותנטיות של הנתבעת, ברמת סבירות גבוהה (90%). למסקנה זו הגיעה המומחית לאחר בדיקת השיקים המקוריים וניתוח ממצאיה. הקביעה בדבר נסיבות מסירת השיקים לתובעת, כולל היותן המשך לעסקאות קודמות בהן נעזר רחמים בנתבעת לשם ביצוע עסקאות ניכיון שיקים, בצירוף חוו”ד מלי קדוש, מבססות את טענות התובעת ומראות כי הנתבעת היא זו אשר חתמה כערבה לפירעון השיקים.
  אשר לחוות דעת המומחיות, … גם לולא חזרה בה הנתבעת מטענת הזיוף הייתי מעדיף את חוו”ד מלי קדוש על פני חוו”ד של המומחית הנגדית, דהיינו חוות הדעת התומכת בגרסת התובעת.
  מקובלת עלי עמדת המומחית מלי קדוש לפיה במעשה זיוף ניתן לראות ירידה באיכות הקו המבטאת היסוס שטבעי למצוא אצל מי שמזייף חתימה ואפשר שיהסס במהלך הזיוף. המומחית מלי קדוש לא מצאה ירידה שכזו באילו מהחתימות שבמחלוקת ואילו המומחית הנגדית כלל לא התייחסה לכך בחוות דעתה.
 3. פרץ נגד פרליס – כב’ השופטת עירייה מורדכי – ביהמ”ש השלום ברחובות
  עדות הגרפולוגית מטעם הנתבע, גב’ מלי קדוש, הייתה מקצועית יותר ועדיפה בעיני על פני עדות הגרפולוגית מטעם התובע, אשר לא הותירה אותו רושם מקצועי.
 4. יאשי יורם ואחיו נגד מרסיני – כב’ השופטת דפנה בלטמן קדראי – ביהמ”ש השלום ראשל”צ
  חוות דעת ת/2 הוגשה, כאמור, ללא חקירה נגדית וממילא לא עורערו מסקנותיה. על פי הגרפולוגית קדוש החתימות על גבי הקבלות השונות הן של יעקב, ברמת סבירות אפשרית, כ- 70- 80 אחוז, הגם שהסתייגה מכך שלא הוצגו בפניה מסמכים מקוריים.
  חוות דעת הגרפולוגית הנגדית על פניה אינה משכנעת, שכן קבעה באופן גורף כי שלל חתימות הנחזות כחתימות יעקב אינן שלו,
  די בקביעה זו וברמה זו, בהתחשב בהערותיי לגבי חוות הדעת האחרת, בכדי להעדיף ממצאים אלה.

טופס יצירת קשר

  Call Now Button