fbpx

תהליך התקשרות למתן חוות דעת מומחה לביהמ"ש

מלי קדוש – מוסמכת האגודה לגרפולוגיה מדעית ישראל וחברה בארגון בודקי זיופים בארה”ב NADE=National Association of Document Examiners

תנאי התקשרות

לצורך ביצוע חוות דעת משפטית בה תבחן אותנטיות המסמך ו/או החתימה הנתונים במחלוקת, נדרש להשוות את המסמך או החתימה למסמכים ו/או חתימות שאין ויכוח לגבי האותנטיות שלהם, כאשר רצוי לבחון מסמך מקורי ככל שהוא עומד לרשות הצדדים.

המסמך העומד לבדיקה

יש צורך לצרף כתב יד וחתימות מקוריות או צילום של מסמכים, בהם ניתן להשוות את כתב היד והחתימה.
רצוי מסמכים מאותה תקופה של המסמך לגביו יש ומחלוקת. ככל שינתנו יותר מסמכים להשוואה ובדיקה כך הבדיקה תהיה איכותית יותר והמסקנה תהיה מבוססת והחלטית יותר. לצורך השוואה רצוי לבדוק כ 10 חתימות או כתבי יד .

חוות דעת מומחה לביהמ”ש

1.חוות דעת מומחה לביהמ”ש: – מטעם אחד הצדדים
חוות הדעת ניתנת לפי פקודת ראיות (נוסח חדש) תשל”א- 1971 ,היא מהווה תצהיר של המומחה וכוללת הצהרה:
“אני נותנת חוות דעת זו במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהירה בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בביהמ”ש”
מחיר חוות הדעת כוללת בדיקה של 2-1 חתימות במחלוקת וכן השוואה ל-עד 20 חתימות/מסמכים.
* מחיר חוות הדעת המשפטית קבוע ואינו תלוי בתוצאות הבדיקה.
* הדוח יוגש כרוך בשלושה העתקים ויכלול צילום של כל החתימות/מסמכים שנבדקו כ- 5 ימים לאחר מסירת החומר לבדיקה.
2.חוות דעת מומחה ממונה ביהמ”ש:
חוות דעת מומחה בה המינוי ניתן ע”י שופטי ביהמ”ש בכל רחבי הארץ, כמו גם השופט מגדיר את השאלות שעל המומחה לענות עליהם. קבלת החומר ובדיקתו תעשה בתיאום עם שני הצדדים, כאשר לרוב לצדדים ניתנת האפשרות הן להגיש למומחה ביהמ”ש שאלות הבהרה לאחר שהגיש את חוות דעתו, הן תינתן להם הזכות להזמינו לחקירה נגדית.
3.הופעה בביהמ”ש:
זכות שעומדת לערוך חקירה נגדית לאחר שהוגשה חוות דעת מומחה.
המומחה יוזמן לדיון לשלב ההוכחות ויישאל שאלות מגוונות בנוגע לתהליך הכנת חוות הדעת לממצאים ולמסקנות. בתום החקירה הנגדית ישנה אפשרות לחקירה חוזרת.

טופס יצירת קשר

    Call Now Button